15 Zhǔ wǒmen de shén a , nǐ céng yòng dà néng de shǒu lǐng nǐde zǐmín chū Āijí dì , shǐ zìjǐ dé le míng , zhēng rújīn rì yíyàng . wǒmen fàn le zuì , zuò le è .