16 Yīnwei wàn yǒu dōu shì kào tā zào de , wúlùn shì tiān shang de , dì shang de , néng kànjian de , bùnéng kànjian de , huò shì yǒu wèi de , zhǔzhì de , zhízhèng de , zhǎngquán de , yígaì dōu shì jiè zhe tā zào de , yòu shì wèi tā zào de .