18 Yēhéhuá wǒmen lièzǔ Yàbólāhǎn , Yǐsā , Yǐsèliè de shén a , qiú nǐ shǐ nǐde mín cháng cún zhèyàng de xīn sī yìniàn , jiāndéng tāmende xīn guī xiàng nǐ ,