14 Lìwèi rén piĕ xià tāmende jiāo yĕ hé chǎnyè , lái dào Yóudà yǔ Yēlùsǎlĕng , shì yīn Yéluóbōān hé tāde érzi jùjué tāmen , bù xǔ tāmen gōng jìsī zhífèn shìfèng Yēhéhuá .