16 Yǐsèliè gè zhīpaì zhōng , fán lìdéng xīnyì xúnqiú Yēhéhuá Yǐsèliè shén de , dōu suícóng Lìwèi rén , lái dào Yēlùsǎlĕng jìsì Yēhéhuá tāmen lièzǔ de shén .