16 Wǒmen bì zhào nǐ suǒ xū yòng de , cóng Lìbānèn kǎn fá shùmù , zhá chéng fá zǐ , fú hǎi yùn dào Yuēpà . nǐ kĕyǐ cóng nàli yùn dào Yēlùsǎlĕng .