17 Suǒluómén fǎng zhào tā fù Dàwèi shù diǎn zhù zaì Yǐsèliè dì suǒ yǒu jìjū de waìbāngrén , gōng yǒu shí wǔ wàn sān qiā liù bǎi míng .