17 Tāmen shàng lái gōngjī Yóudà , qīn rù jìng neì , lǔlǜe le wánggōng lǐ suǒyǒude cái huò hé tāde qīzi , érnǚ , chúle tā xiǎoér zǐ yuē hā sī ( yòu míng yà hā xiè ) zhī waì , méiyǒu liú xià yī gè érzi .