1 Yēlùsǎlĕng de jūmín lì Yuēlán de xiǎoér zǐ yà hā xiè jiēxù tā zuò wáng . yīnwei gēnsuí a là bǎi rén lái gōng yíng de jūn bīng céng shā le yà hā xiè de zhòng xiōngzhǎng . zhèyàng , Yóudà wáng Yuēlán de érzi yà hā xiè zuò le wáng .