5 Tā tīng cóng yà hā jiā de jì móu , tóng Yǐsèliè wáng yà hā de érzi Yuēlán wǎng Jīliè de là mò qù , yǔ Yàlán wáng hā xuē zhēng zhàn . Yàlán rén dá shāng le Yuēlán .