6 Yuēlán huí dào yé sī liè , yīzhì zaì là mò yǔ Yàlán wáng hā xuē dǎzhàng suǒ shòu de shāng , Yóudà wáng Yuēlán de érzi Yàsālìyē ( jí yà hā xiè ) yīnwei yà hā de érzi Yuēlán bìng le , jiù xià dào yé sī liè kàn wàng tā .