11 Lìwèi rén jiàn yínzi duō le , jiù bǎ guì tái dào wáng suǒ paì de sī shì miànqián . wáng de shū jì hé Dàjìsī de shǔ yuán lái jiāng guì dǎo kōng , réng fàng zaì yuán chù . rì rì dōu shì zhèyàng , jīxù de yínzi shén duō .