23 Mǎn le yī nián , Yàlán de jūn bīng shàng lái gōngjī yuē a shī , lái dào Yóudà hé Yēlùsǎlĕng , shā le mín zhōng de zhòng shǒulǐng , jiāng suǒ lüè de cái huò sòng dào Dàmǎsè wáng nàli .