25 Yàlán rén líkāi yuē a shī de shíhou , tā huàn zhòng bìng . chénpú beìpàn tā , yào bào jìsī Yéhéyédà érzi liúxuè zhī chóu , shā tā zaì chuáng shàng , zàng tā zaì Dàwèi chéng , zhǐshì bù zàng zaì liè wáng de fùnmù lǐ .