19 Nǐ shuō , kàn nǎ , wǒ dá baì le Yǐdōng rén , nǐ jiù xīn gāo qì ào , yǐzhì jīnkuā . nǐ zaì jiā lǐ ān jū jiù bā le , wèihé yào rĕ huò shǐ zìjǐ hé Yóudà guó yītóng baì wáng ne .