5 Yà mǎ xiè zhāo jù Yóudà rén , àn zhe Yóudà hé Biànyǎmǐn de zōngzú shèlì qiā fú zhǎng , bǎifūzhǎng , yòu shǔ diǎn rén shù , cóng èr shí suì yǐwaì , néng ná qiāng ná dùnpái chū qù dǎzhàng de jīng bīng gōng yǒu sān shí wàn .