7 Yǒu yī gè shén rén lái jiàn yà mǎ xiè , duì tā shuō , wáng a , búyào shǐ Yǐsèliè de jūn bīng yǔ nǐ tóng qù , yīnwei Yēhéhuá bù yǔ Yǐsèliè rén Yǐfǎlián de hòuyì tóng zaì .