6 Yì cù jiù bǎ wáng hé zhòng shǒulǐng de xìn , zūn zhe wáng méng chuán biàn Yǐsèliè hé Yóudà . xìn neì shuō , Yǐsèliè rén nǎ , nǐmen dāng zhuǎn xiàng Yēhéhuá Yàbólāhǎn , Yǐsā , Yǐsèliè de shén , hǎo jiào tā zhuǎn xiàng nǐmen zhè tuōlí Yàshù wáng shǒu de yú mín .