14 Tāmen jiāng fèng dào Yēhéhuá diàn de yínzi yùn chūlai de shíhou , jìsī Xīlèjiā ǒurán dé le Móxī suǒ chuán Yēhéhuá de lǜfǎ shū .