25 Yīnwei tāmen lí qì wǒ , xiàng bié shén shāoxiāng , yòng tāmen shǒu suǒ zuò de rĕ wǒ fānù , suǒyǐ wǒde fèn nù rú huǒ dǎo zaì zhè dì shàng , zǒng bù xī miè .