26 Ránér chāiqiǎn nǐmen lái qiú wèn Yēhéhuá de Yóudà wáng , nǐmen yào zhèyàng huí fù tā shuō , Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , zhìyú nǐ suǒ tīngjian de huà ,