4 Zhòngrén zaì tā miànqián chāihuǐ bā lì de tán , kǎn duàn tán shàng gāo gāo de rì xiàng , yòu bǎ mùǒu hé diāokè de xiàng , bìng zhùzào de xiàng dá suì chéng huī , sǎ zaì jì ǒuxiàng rén de fùn shàng ,