23 Bōsī wáng Gǔliè rúcǐ shuō , Yēhéhuá tiān shàng de shén yǐ jiāng tiān xià wàn guó cìgĕi wǒ , yòu zhǔfu wǒ zaì Yóudà de Yēlùsǎlĕng wèi tā jiànzào diàn yǔ . nǐmen zhōngjiān fán zuò tā zǐmín de , kĕyǐ shàng qù , yuàn Yēhéhuá tāde shén yǔ tā tóng zaì .