21 Zhè jiù yìngyàn Yēhéhuá jiè Yēlìmǐ kǒu suǒ shuō de huà , dì xiǎngshòu ānxī . yīnwei dì tǔ huāngliáng biàn shǒu ānxī , zhí mǎn le qī shí nián .