22 Bōsī wáng Gǔliè yuán nián , Yēhéhuá wéi yào yìngyàn jiè Yēlìmǐ kǒu suǒ shuō de huà , jiù jīdòng Bōsī wáng sāi lǔ shì de xīn , shǐ tā xià zhào tōng gào quán guó , shuō ,