18 Shén guǒ zhēn yǔ shìrén tóng zhù zaì dì shang ma . kàn nǎ , tiān hé tiān shang de tiān shàngqiĕ bùzú nǐ jūzhù de , hékuàng wǒ suǒ jiàn de zhè diàn ne .