16 Yēhéhuá Yǐsèliè de shén a , nǐ suǒ yīngxǔ nǐ púrén wǒ fù Dàwèi de huà shuō , nǐde zǐsūn ruò jǐnshèn zìjǐ de xíngwéi , zūnshǒu wǒde lǜfǎ , xiàng nǐ zaì wǒ miànqián suǒ xíng de yíyàng , jiù bù duàn rén zuò Yǐsèliè de guó wèi . xiànzaì qiú nǐ yìngyàn zhè huà .