32 Lún dào bù shǔ nǐ mín Yǐsèliè de waìbāngrén , wèi nǐde dà míng hé dà néng de shǒu , bìng shēn chūlai de bǎngbì , cóng yuǎnfāng ér lái , xiàng zhè diàn dǎogào ,