33 Qiú nǐ cóng tiān shàng nǐde jū suǒ chuí tīng , zhào zhe waìbāngrén suǒ qíqiú de érxíng , shǐ tiān xià wàn mín dōu rènshi nǐde míng , jìngwèi nǐ , xiàng nǐde mín Yǐsèliè yíyàng , yòu shǐ tāmen zhīdào wǒ jiànzào de zhè diàn shì chēngwèi nǐ míng xià de .