30 Qiú nǐ cóng tiān shàng nǐde jū suǒ chuí tīng shèmiǎn . nǐ shì zhīdào rén xīn de , yào zhào gèrén suǒ xíng de dāi tāmen ( wéiyǒu nǐ zhīdào shìrén de xīn ) ,