We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
39 Jìsī Sādū jiù cóng zhàngmù zhōng qǔ le shèng gào yóu de jiǎo lái , yòng gāo gāo Suǒluómén . rén jiù chuī jiǎo, zhòng mín dōu shuō , yuàn Suǒluómén wáng wàn suì .