36 Hái liú yī gè zhīpaì gĕi tāde érzi , shǐ wǒ púrén Dàwèi zaì wǒ suǒ xuǎnzé lì wǒ míng de Yēlùsǎlĕng chéng lǐ , zaì wǒ miànqián zhǎng yǒu dēng guāng .