34 Dàn wǒ bù cóng tā shǒu lǐ jiāng quán guó duó huí . shǐ tā zhōng shēn wèi jūn , shì yīn wǒ suǒ jiǎnxuǎn de púrén Dàwèi jǐn shǒu wǒde jièmìng lǜ lì .