21 Luóbōān lái dào Yēlùsǎlĕng , zhāo jù Yóudà quán jiā hé Biànyǎmǐn zhīpaì de rén gòng shí bā wàn , dōu shì tiānxuǎn de zhànshì , yào yǔ Yǐsèliè jiā zhēng zhàn , hǎo jiāng guó duó huí , zaì guī Suǒluómén de érzi Luóbōān .