20 Yǐsèliè zhòngrén tīngjian Yéluóbōān huí lái le , jiù dǎfa rén qù qǐng tā dào huì zhòng miànqián , lì tā zuò Yǐsèliè zhòngrén de wáng . chúle Yóudà zhīpaì yǐwaì , méiyǒu shùncóng Dàwèi jiā de .