12 Fùqin wèn tāmen shuō , shén rén cóng nǎ tiaó lù qù le ne . érzi men jiù gàosu tā . yuánlái tāmen kànjian nà cóng Yóudà lái de shén rén suǒ qù de lù .