26 Nà daì shén rén huí lái de xiānzhī tīngjian zhè shì , jiù shuō , zhè shì nà wéibeì le Yēhéhuá mìnglìng de shén rén , suǒyǐ Yēhéhuá bǎ tā jiāo gĕi shīzi . shīzi zhuā shāng tā , yǎo sǐ tā , shì yìngyàn Yēhéhuá duì tā shuō de huà .