25 Yǒu rén cóng nàli jīngguò , kànjian shī shēn dǎo zaì lù shàng , shīzi zhàn zaì shī shēn pángbiān , jiù lái dào lǎo xiānzhī suǒ zhù de chéng lǐ shùshuō zhè shì .