2 Yé Luóbōān duì tāde qī shuō , nǐ kĕyǐ qǐlai gǎizhuāng , shǐ rén bù zhīdào nǐ shì Yéluóbōān de qī , wǎng Shìluó qù , zaì nàli yǒu xiānzhī Yàxīyǎ . tā céng gàosu wǒ shuō , nǐ bì zuò zhè mín de wáng .