4 Yé Luóbōān de qī jiù zhèyàng hxíng , qǐshēn wǎng Shìluó qù , dào le Yàxīyǎ de jiā . Yàxīyǎ yīn niánjì lǎomaì , yǎnmù fā zhí , bùnéng kànjian .