6 Tā gāng jìn mén , Yàxīyǎ tīngjian tā jiǎobù de xiǎngshēng , jiù shuō , Yéluóbōān de qī , jìnlái ba . nǐ wèihé zhuāng zuò biéde fùrén ne . wǒ fèng chāiqiǎn jiāng xiōng shì gàosu nǐ .