5 Yēhéhuá xiān xiǎoyù Yàxīyǎ shuō , Yéluóbōān de qī yào lái wèn nǐ , yīn tā érzi bìng le , nǐ dāng rúcǐ rúcǐ gàosu tā . tā jìnlái de shíhou bì zhuāng zuò biéde fùrén .