19 Xiànzaì nǐ dāng chāiqiǎn rén , zhāo jù Yǐsèliè zhòngrén hé shìfèng bā lì de nà sì bǎi wǔ shí gè xiānzhī , bìng yé xǐ bié suǒ gòng yǎng shìfèng yà shĕ là de nà sì bǎi gè xiānzhī , shǐ tāmen dōu shàng Jiāmì shān qù jiàn wǒ .