25 Yǐlìyà duì bā lì de xiānzhī shuō , nǐmen jì shì rén duō , dāng xiān tiānxuǎn yī zhǐ niúdú , yùbeì hǎo le , jiù qiúgào nǐmen shén de míng , què búyào diǎnhuǒ .