26 Tāmen jiāng suǒ dé de niúdú yùbeì hǎo le , cóng zǎochen dào wǔ jiān , qiúgào bā lì de míng shuō , bā lì a , qiú nǐ yīngyún wǒmen . què méiyǒu shēngyīn , méiyǒu yīngyún de . tāmen zaì suǒ zhú de tán sìwéi yǒng tiào .