We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
26 Wáng duì jìsī yà bǐ yà tā shuō , nǐ huí Yànátū guī zìjǐ de tiándì qù ba . nǐ bĕn shì gāisǐ de , dàn yīn nǐ zaì wǒ fùqin Dàwèi miànqián tái guō zhǔ Yēhéhuá de yuē guì , yòu yǔ wǒ fùqin tóng shòu yīqiè kǔnàn , suǒyǐ wǒ jīnrì bú jiang nǐ shā sǐ .