Lièwángjìshang 2:24

24 Yēhéhuá jiān lì wǒ , shǐ wǒ zuò zaì fùqin Dàwèi de wèi shàng , zhào zhe suǒ yīngxǔ de huà wèi wǒ jiànlì jiā shì . xiànzaì wǒ zhǐ zhe yǒngshēng de Yēhéhuá qǐshì , yà duō ní yǎ jīnrì bì beì zhìsǐ .