28 Yuē yē suīrán méiyǒu guī cóng Yēshālóng , què guī cóng le yà duō ní yǎ . tā tīngjian zhè fēngshēng , jiù taó dào Yēhéhuá de zhàngmù , zhuāzhù jìtán de jiǎo .