39 Wáng cóng nà lǐ jīng guò, tā xiàng wáng hū jiào shuō, PŪ rén zài zhèn shàng dė shí hou, yǒu rén dài lė yī gè rén lái, duì wǒ shuō, nǐ kàn shǒu zhè rén, ruò bǎ tā shī lė, nǐ dė xìng mìng bì dài tì tā dė xìng mìng。 bù rán, nǐ bì jiāo chū yī tā lián dė yín zi lái。