4 Yà hā wèn Yuēshāfǎ shuō , nǐ kĕn tóng wǒ qù gōng qǔ Jīliè de là mò ma . Yuēshāfǎ duì Yǐsèliè wáng shuō , nǐ wǒ bù fēn bǐcǐ , wǒde mín yǔ nǐde mín yíyàng , wǒde mǎ yǔ nǐde mǎ yíyàng .